A ULUSLARARASI KALİTE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

SİZDE AŞAĞIDAKİ AVANTAJLARI ELDE ETMEK İSTİYORSANIZ ISO 14001 BELGESİNE SAHİP OLMALISINIZ

KAMPANYALI FİYATLARIMIZ VE UZMAN EKİBİMİZ İLE EN UYGUN ÇÖZÜMLERİ SUNMAK İÇİN HİZMETİNİZDEYİZ

 

 • Ulu­sal ve/ve­ya ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı
 • Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı
 • Mar­ket Stra­te­ji­le­ri:
 • Ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te avan­taj sağ­la­ma­sı
 • Fir­ma iti­bar ve pa­zar pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı
 • Ma­li­yet kont­ro­lü­nün geliştirilme­siy­le mas­rafla­rın azal­tıl­ma­sı ve ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı
 • Acil du­rum­la­ra (dep­rem,yan­gın, sel vb.) ve ka­za­la­ra kar­şı ha­zır­lık­lı bu­lu­na­rak me­su­li­yet­le so­nuç­la­nan ka­za vb. olay­la­rın azal­tıl­ma­sı
 • Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı
 • Gir­di mal­ze­me­le­ri ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı
 • İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı
 • ISO 14001 tüm dün­ya­ca bi­li­nen ve kul­la­nı­lan or­tak bir dil ol­du­ğun­dan glo­bal pa­zar­da ka­bul edi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı
Hemen Arayın